רישוי סוכנים ויועצים. שירות ללקוחות סוכנים ויועצים

אין צורך לצרף לבקשה צרופה של נספח א' המפקח על הביטוח שייך למשרד האוצר
מתמחה לא יעסוק בתקופת התמחותו בתיווך לעניין ביטוח, בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני בהקשר זה יש להאיר ולחדד כי על בעל הרישיון להתייחס להתייקרות התעריפים המדורגת בכיסויים הביטוחיים בתכניות הפנסיוניות המביאות להקטנה ניכרת בשיעור החיסכון הפנסיוני או לחילופין לקיטום בגובה הכיסויים עד לכדי תת־ביטוח

שירות ללקוחות סוכנים ויועצים

אם בכל זאת תחליטו ללמוד במכון או במכללה לביטוח.

30
סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015
לקבוע הנחיות לטיפול בפניות ובתלונות לקוחות, וכן להנחות ולהביא לידיעת בעלי רישיון בתאגיד את הכללים והעקרונות החלים בעניין שירות לקוחות
סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015
חוק זה אף אוסר על מתן שירותי ביטוח ע"י מבטחים ללא רישיון כמוגדר בחוק
המפקח על הביטוח
א לפי חוק חוק פיקוח על שירותים פיננסיים עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני , נאסר על סוכן ביטוח פנסיוני לשמש כיועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק אולם הוא חייב ליתן שירותי ייעוץ לגבי המוצרים אותם הוא משווק
על המאמן לאשר את ימי ההתמחות והשעות שהוקדשו לה על המאמן והמתמחה להקדיש לנושא ההתמחות לפחות 30 שעות בשבוע וצ"ל להיות מקום התמחות חוק הפיקוח אינו כולל, כאמור, פירוט הפעולות הנחשבות כ"תיווך" אולם ניתן אולי ללמוד על מהות פעולות התיווך מתוך הוראות אחרות של חוק הפיקוח וחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981
מתן שירות על ידי בעל רישיון א חוזר השירות מטיל על הסוכנים הפנסיונים והיועצים הפנסיונים חבויות משפטיות רבות באינטראקציה השוטפת שלהם עם הלקוח בתחום השירות במוצרים הפנסיונים ובמאמר זה ארחיב על הסוגיות שבליבת החוזר: 1

סוכנים ויועצים פנסיונים

אמות מידה אלה אינן מצטברות ואינן בלעדיות.

17
סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015
בדקו אם אתם עומדים בתנאים הבסיסיים לקבלת רישיון סוכן לפני קבלת ההחלטה
המפקח על הביטוח
חיפשתי הגדרה בדו"ח הועדה לבחינת מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח שנערך בימי כהונתו של המפקח על הביטוח דורון שורר בחודש ינואר 1998, אך גם שם, לא נמצאה, לצערי הגדרת הפעילות העשויה להיחשב כ"תיווך"
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים
מהאמור לעיל, ניתן להסיק ולהאיר עיניים בכל הקשור בפעולות המקובלות במשרדו של סוכן ביטוח: א
להמחשת השאלה, אביא דוגמה: פקיד בשם שמי בדוי שאין לו כל חיים מחוץ לדוגמתי עובד כשכיר אצל סוכן ביטוח מורשה והוא עצמו אינו מחזיק ברישיון בעל רישיון ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, תוך זמן סביר ממועד דרישת הלקוח, לרבות לקוח לשעבר
במקרים קיצוניים בסמכותו של המפקח על הביטוח לשלול את רישיון חברת הביטוח, במקרה וטובת המבוטחים נפגעה בצורה משמעותית המאמן יערוך רישום מסודר בדבר שעות העבודה של המתמחה וימי היעדרותו

אורין שפלטר

בהצלחה עד כניסתו לתוקף של חוק פיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח סוכן הביטוח רשאי לעסוק בתיווך רק בענף שיש לו רישיון לעסוק בו.

רישוי סוכני ביטוח, המדריך
בהנחיית משרד האוצר, מועברים לאגף שוק ההון דו"חות שוטפים ובהם מידע סטטיסטי אודות גופים המוגדרים כסרבנים
רישוי סוכני ביטוח, המדריך
אמנת שירות בעל רישיון יקבע אמנת שירות שתכלול, לכל הפחות, את זכויות לקוחותיו והתייחסות לעקרונות הקבועים בחוזר זה, ויפרסם את אמנת השירות שקבע במקום זמין ללקוחותיו ובאתר האינטרנט שלו, אם קיים
ירידה בהצלחה בבחינות רישוי סוכנים
לקוחות Wobi נהנים מכל העולמות: שירות השוואת מחירים חדשני וקנייה אונליין של מוצרי ביטוח מחברות הביטוח המובילות בישראל ומשיתוף פעולה עם רגולציה הדוקה המבטיחה שירות מקצועי, הגון ואמין ללקוחות