גמליאל בשר. פרשת תזריע

ה' זו ברכת השם וכן הוא אומר ונוקב שם ה' אולם חכמים לא קיבלו זאת, הם סברו שמותר לתקוע בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת בכל עיר שיש בה בית דין
על פי הסטוריונים אלו, תקנותיהם והכרעותיהם של החכמים בתקופה המיוחסת לריב"ז, היו מקובלות רק על המעטים שסרו אז למשמעתם

בבלי

עד היום מוזכרת אישיותו בוויכוח הפוליטי כדוגמה לדעות יוֹניות הבאות מתוך תפיסה מפוכחת של המצב, בניגוד להתנהגותן של דמויות כ וכ ב.

26
סנהדרין נט א
גם בקרב תלמידי החכמים נמתחה עליו ביקורת בתקופה מאוחרת יותר בבלי גיטין נו ע"ב , על כך שלא השתדל אצל אספסיאנוס לבטל את חורבן ירושלים, אולם גם היא שנויה במחלוקת
בבלי
ורבנן ההוא למישרי שרצים הוא דאתא כיוצא בו אתה אומר רק חזק לבלתי אכול הדם ורבנן ההוא לדם הקזה שהנשמה יוצאה בו
גילה גמליאל
אמר רבי אלעזר: ״לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד״
אם סר הנגע צריך לכבס במקום הנגע וטובלו וטהר
ואי בעי תימא אפי' תימא כרב פפא התם קא מיירי לכתחילה והכא קא מיירי בדיעבד דאי גזיל ליה פחות משוה פרוטה אי הגזלן ישראל הוא שרי ליה לאחזוקי ביה ואי כותי הוא אסיר ליה לאחזוקי ביה For a gentile to do so is forbidden

בית הבשר של גמליאל, אטליזים ברמת גן

Therefore, for a gentile to take even such a minuscule amount is considered robbery.

רבן יוחנן בן זכאי
היה ברור לו, שסוף ה יהיה רע, כבר לפני החורבן חש באותות מבשרי רעות, וגער בדלתות שנפתחו מאליהן, והיה אומר: "יודע אני בך, שסופך עתיד להיחרב"
סנהדרין נט א
אך, למעשה, אין זה עיקר קידוש החדש, אלא תוספת קידוש
סנהדרין נט א
כמו כן, הייתה חברה במועצת דור ההמשך של